Habrá trabajo en el futuro? Versión castellano (color azul)  después de la versión en Catalán

 

Ens preguntem si hi  haurà treball en el futur? i recordo que fa uns dies escrivia en aquest mateix diari que les dades econòmiques mundials no eren bones i que l’economia  alentia el seu creixement,  incrementant els temors sobre un nou període de crisi, quan encara no hem sortit de l’anterior. En l’article feia referencia a que els temors es van veure esperonats pel darrer informe de l’Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic,  que va ajustar el creixement mundial pel 2015 en el 3% i en el 3,6% pel 2016. Un menor creixement mundial originat i importants incerteses, que emergeixen arreu per la inestabilitat creixent en amplies zones del planeta.

L’anàlisi de les dades, que s’han anat publicant relatives al primer semestre i les previsions de final a d’any, m’han fet pensar en els problemes de les persones que hi ha darrera dels números macroeconòmics i en les dades de pobresa que any rere any publica INDESCAT o ECAS i en particular quant a Catalunya, expliciten que els ciutadans que es troben en situació de pobresa severa arriba al 4,98% (quasi 4 punts més que al 2008) i que gairebé 60% de les llars catalanes tenen serioses dificultats per arribar a final de mes o que un 13,7% dels catalans són pobres, malgrat tenir una feina, 6 punts per sobre del conjunt de la Unió Europea. Una Europa amb gairebé 79 milions de persones que viuen per sota del llinda de pobresa.

En front dels sovint oblidats drames humans per la manca d’activitat econòmica; és a dir, manca de llocs de treball, cal desplegar polítiques de protecció social, programes d’ajut a l’emprenedoria i de reforçament del teixit industrial. També plans de formació en les noves actituds i aptituds que l’activitat productiva demanda.

Pocs són els que dubten que els llocs de treball estables en el si d’una sola empresa amb horaris definits i amb equips de persones conegudes s’està esvaint. Avui es requereixen persones amb capacitat de prendre decisions, d’ajudar a definir la millor manera de com fer la feina, persones que han interioritzat els reptes i oportunitats de la globalització, dels avenços tecnològics, de la intel·ligència artificial, dels nous models productius en xarxa i la telepresència en qualsevol llocs i moment. Tot un conjunt de fets que obren finestres d’oportunitats a persones ‘natives digitalment’, aquelles que han crescut amb dispositius electrònics a les mans, persones que paulatinament vertebren la població activa, de fet ells configuraran més del 50% de la mateixa al 2020

Sens dubte generar treball, recuperar el creixement sòlid passa per acceptar els nous desafiaments. Ara bé, en aquets context hi ha un aspecte cabdal que sovint s’oblida. No és altre que la pèrdua sistemàtica de llocs de treball desenvolupats per humans en benefici de maquines més o menys intel·ligents. Una substitució d’humans per robots, que  segons diversos especialistes en robòtica pot rondar el 50% en un l’horitzó de 20 a 30 anys. Aquesta tendència fou recentment corroborada en l’estudi ‘The future of jobs, 2025: working side by side with robots’ elaborat per l’empresa  Forrester, en ell s’explicita que  sols als Estats Units 22,7 milions de llocs de treball passaran a mans de robots en els propers 10 anys. Percentatges similars quant a transformació, pèrdua de llocs de treball desenvolupats per humans, és produiran en la  resta d’economies avançades i tecnificades, si bé en un període de temps superior.

La substitució d’humans per robots arribarà arreu, a l’industria convencional, a les llars, a la sanitat, a les oficines, al transport privat i públic, a la formació,.. etc. Una substitució d’ humans que crearà noves tasques i llocs de treball, aquells associats al seu manteniment, programació y disseny. De ben segur que a curt termini  i el diferencial de llocs de treball perduts i generats representa un saldo positiu. Nous llocs de treball radicalment diferents, més qualificats i més complexes. Però a llarg termini el treball entès com fins ara minvarà. Aquests és un aspecte inqüestionable i llavors tot serà diferent.

Aquest escenari amb poc treball humà i molt pels robots, requereix ser considerat, ja que obligarà a una redistribució de la riquesa i del treball diferent a la que fins ara s’ha aplicat. La fiscalitat té que ser diferent i caldrà garantir un salari social per a tots, mercès al treball dels robots. Caldrà vetllar per eradicar el creixement de les desigualtats i la governança mundial esdevindrà indefugible.

Tots estem d’acord que l’escenari laboral ha canviat i seguirà canviant  i que  esdevé requerit adaptar-se als cavis, però caldria aixecar la vista i mirar més enllà i descobrir que la robotització pot vertebrar un mon més just, més confortable, però a la vegada més exclouen a menys que s’avanci significativament cap a nous models de producció i generació de valor més compartits i no excloents.

 

Antoni Garrell

Publicat a Via empresa el 21 d’octubre de 2015

 

Versiòn en Castellano 

Habrá trabajo en el futuro?

Hace unos días escribía en este mismo diario, ‘ via empresa’,  que los datos económicos mundiales no eran buenos y que la economía ralentizaba su crecimiento, incrementándose los temores sobre un nuevo periodo de crisis cuando todavía no hemos salido de la anterior. En el artículo hacía referencia a que los temores se vieron apoyados por el último informe de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que ajustó el crecimiento mundial para 2015 en el 3% y situó en el 3,6% el de 2016. Un menor crecimiento mundial en unos momentos en el que emerge una inestabilidad creciente en amplias zonas del planeta y que provoca a su vez mayores riesgos que frenan iniciativas.

El análisis de los datos, que se han ido publicando relativos al primer semestre y las previsiones de final en de año, me han hecho pensar en los problemas de las personas que hay detrás de los números macroeconómicos y en los datos de pobreza que año tras año se publican. Centrándonos en Cataluña, los datos de  INDESCAT o ECAS, explicitan que los ciudadanos que se encuentran en situación de pobreza severa alcanza el 4,98% (casi 4 puntos más que en 2008) y que casi 60% de las hogares catalanes tienen serias dificultades para llegar a fin de mes o que un 13,7% de los catalanes son pobres, a pesar de tener un empleo, 6 puntos por encima del conjunto de la Unión Europea. Una Europa con casi 79 millones de personas que viven por debajo del umbral de pobreza.

Ante los frecuentemente olvidados dramas humanos por la falta de actividad económica; es decir, falta de puestos de trabajo, hay que desplegar políticas de protección social, programas de ayuda a los  emprendedores y de refuerzo del tejido industrial. También planes de formación en las nuevas actitudes y aptitudes que la actividad productiva demanda y los nuevos hábitos de interrelación social se precisan.

Pocos son los que dudan de que los puestos de trabajo estables en periodos largos de tiempo en la misma empresa con horarios definidos y con equipos de personas conocidas se está desvaneciendo. Hoy se requieren personas con capacidad de tomar decisiones, de ayudar a definir la mejor manera de cómo hacer el trabajo, personas que hayan interiorizado los retos y oportunidades de la globalización, los avances tecnológicos, de la inteligencia artificial, de los nuevos modelos productivos en red y la telepresencia en cualquier lugar y momento. Todo un conjunto de hechos que abren ventanas de oportunidades a personas ‘nativas digitalmente’, aquellas que han crecido con dispositivos electrónicos en las manos, personas que paulatinamente vertebran la población activa, de hecho ellos configurarán más del 50% de la misma a 2020

Sin duda generar trabajo, recuperar el crecimiento sólido pasa por aceptar los nuevos desafíos. Ahora bien, en estos momentos hay un aspecto fundamental que a menudo se olvida, y no es otro que la pérdida sistemática de puestos de trabajo desarrollados por humanos en beneficio de máquinas más o menos inteligentes. Una sustitución de humanos por robots, que según varios especialistas en robótica puede rondar el 50% en un horizonte de 20 a 30 años. Esta tendencia fue recientemente corroborada en el estudio ‘The future of jobs, 2025: working side by side with robots’ elaborado por la empresa Forrester, en él se explicita que sólo en Estados Unidos 22,7 millones de puestos de trabajo pasarán en manos de robots en los próximos 10 años. Porcentajes similares en cuanto a transformación, pérdida de puestos de trabajo desarrollados por humanos, es producirán en el resto de economías avanzadas y tecnificadas, si bien en un período de tiempo superior.

La sustitución de humanos por robots llegará a todas partes, a la industria convencional, a los hogares, a la sanidad, en las oficinas, al transporte privado y público, a la agricultura, a la formación, .. etc. Una sustitución de humanos que, y esto no hay que olvidarlo, creará nuevas tareas y puestos de trabajo, aquellos asociados a su mantenimiento, programación y diseño, sin olvidar los millones de puestos de trabajo nuevos gracias a que en un periodo entre 7 y 15 años todos los productos serán reinventados para dotarles de inteligencia artificial, Smart products.  La sociedades, y las personas con alta dotación de capital humano no deben tener duda de que a corto plazo y medio plazo el diferencial de puestos de trabajo perdidos y generados representa un saldo positivo. Nuevos puestos de trabajo radicalmente diferentes, más cualificados y más complejos. Pero a largo plazo el trabajo entendido como hasta ahora disminuirá. Estos es un aspecto incuestionable y entonces todo será diferente y hay que asumir que frenar  la desigualdad originada por la falta de trabajo es una obligación ineludible

Este escenario con poco trabajo humano y mucho efectuado por  robots, requiere ser considerado, ya que obligará a una redistribución de la riqueza y del trabajo muy diferente a la que hasta ahora se ha aplicado. La fiscalidad tiene que ser diferente y habrá que garantizar un salario social para todos, gracias al trabajo de los robots, los cuales porque no plantearlo deberían tributar por su trabajo. Habrá que velar para erradicar el crecimiento de las desigualdades y la gobernanza mundial será un hecho insoslayable.

Todos estamos de acuerdo en que el escenario laboral ha cambiado, seguirá cambiando y que se es preciso adaptarse a los cambios, pero habría que levantar la vista y mirar más allá y descubrir que la robotización puede vertebrar un mundo más justo, más confortable, pero a la vez más excluyen a menos que se avance significativamente hacia nuevos modelos de producción y generación de valor más compartidos y no excluyentes.

 

Antoni Garrell

12 de octubre de 2015