Antoni Garrell

Enginyer Industrial per la UPC (1975), Màster en Gestió i Administració, i estudis de doctorat en Sistemes de Suport en la Presa de Decisió

Des de 1975 ha desenvolupat una intensa activitat professional tant en la consultoria organitzacional i estratègica com en l’àmbit de la tecnologia computacional aplicada a la producció, la gestió, el marketing i els continguts, ocupant diverses posicions en empreses com Arthur Andersen, Calfinsa, J.R. Sist. de Seguritat, La Caixa, i en la Fundació Universitat i Tecnologia La Salle de la que fou Director General. Ha format part de diversos consells d’administració i assessorament d’empresa. Actualment és Director General de la Fundació per ESDI

Ha acompanyat l’activitat professional amb una significativa tasca acadèmica, ha impartit classes i conferencies en diverses universitats, és autor de mes de 300 articles sobre temes tècnics, econòmics i d’opinió i va ser fundador de la Revista Tecnològica INPUT i és director de la col·lecció Papers per a debat. És autor o coautor de diversos llibres sobre temes de disseny, sistemes digitals i multimèdia:
 · La indústria 4.0 en la societat digital (2019)
 · La competitividad y sus claves (2012)
 · Descobrint el disseny (2011)
 · La Societat del coneixement una oportunitat per Catalunya, reptes e instruments (2002)
 · Introducció al disseny (1999)
 · El futur del disseny (1999)
 · Sistemes Digitals i Sistemes Programables (1998)
 · Multimèdia Motor de Progrés (1997)
 · Disseny de Sistemes Digitals (1992)

Ha rebut diversos reconeixements entre altres: membre d’honor de l’associació USI, del Cercle Tecnològic, Chip d’or, i premi a la Comunicació en Societat del Coneixement per UNIACC-Chile

Quant a l’activitat institucional ressalta: membré del ple de la Cambra de Sabadell, patró i Vicepresident de la Fundació Real Monestir de Poblet, patró de la Fundació Viure la Mediterrània, de la Fundació Cercle per al Coneixement, de la Fundació CIREM, president de la Germandat de Poblet, president del consell assesor del Cercle per el Coneixement, i representant del Parlament de Catalunya a la U.O.C., Membre del Comitè d’honor del Institut Catalunya Àfrica (www.catalunyafrica.org); anterioment fou patró de la Fundació FUNITEC, de la Fundació Universitat Ramon LLull, i president del seu Consell executiu., president de l’associació Cercle per el Coneixement del 2004 al 2007.

Entrevistes

Consulteu algunes de les entrevistes més rellevants que diferents mitjans de comunicació li han fet a Antoni Garrell en ràdio, televisió i premsa escrita a la secció d’entrevistes.

Industrial Engineering Degree at the UPC (1975), Master in Business Administration and Doctorate in Suport Systems in Decision-taking.

Since 1975 he has developped an intense professional activity both in organizational and strategical consultory and in computational technology applied to production, direction, marketing and contents. He has occupied different positions in companies like Arthur Andersen, Calfinsa, J.R. Security Systems, La Caixa, and in the Foundation “University and Tecnology la Salle”, where he was General Director. He has taken part of different administrative and advisory business councils and at present he is the General Director of the Foundation for ESDI.

He has combined his professional activity with a significant academical task: he has given lessons and conferences at many universities, author of more than 300 articles about tecnical, economical and opinion issues, and books about design, digital systems and multimedia, such as: Design of Digital Systems (1992), Multimedia, the motor of progress (1997); Digital Systems and Programmable Systems (1998), Introduction to Design (1999), The futur of Design (1999); The Society of Knowledge, an opportunity for Catalonia, challenges and instruments (2002). He is also the founder of the Tecnological Magazine INPUT and director of the collection “Papers to debate”.

He has received various awards; among them: member of honor for the USI Association and for the Technology Circle, “Gold Chip” and Award to the Communication in the Society of Knowledge through UNIACC – Chile.

In relation to his institutional activity, the most remarcable charges are the following: membre of “ple of Sabadell’s Cambra”, patron of the Foundation “Royal Monastery of Poblet”, patron of the Foundation “Living the Mediterranean”, Patron of the Foundation “CIREM”, and patron of the Foundation “Circle for the Knowledge”. Beforehand he has been patron of the Foundation FUNITEC, patron of the Foundation University Ramon Llull, and president of its Executive Council. At present he is the president of the Confraternity of Poblet, president of the Association Circle for the Knowledge and a representative of the Parliament of Catalonia at the U.O.C.

Interviews

You can check out some of the most significant interviews with Antoni Garrell that different radio, television and written media have published in the Interviews section of this website.