“Els dissenyadors i els centres de recerca e innovació, configuren una palanca per facilitar a les empreses la requerida transformació”

En el marc del 3r. Congrés Internacional de Disseny i Innovació de Catalunya (CIDIC) celebrat la passada setmana, es dedica una jornada a “valors i percepció”, la qual es dedicà a l’anàlisi i el debat de qüestions com la necessitat del dissenyador de fer valer el seu treball; els límits i les llibertats que té el creatiu a l’hora de fer la seva feina; i com el treball conceptual, en el marc de la innovació, pot generar subjectivitat i condicionar actituds. El rerefons de les intervencions reforçaven l’afirmació que “La realitat no és res més que la percepció que cada un de nosaltres té de tot allò que l’envolta”. Una percepció que incrementa la possibilitat de ser induïda i dirigida en entorns d’incertesa, canviants i tot sovint amb components més virtuals que físics.

És en aquests context on el paper del disseny, com element que va més enllà de l’estètica, s’evidencia amb plenitud en els entorns sintètics del ciberespai, un punt de trobada per milions de persones en les seves relacions personals i activitats professionals. Al ciberespai, en tant que espai completament artificial, el disseny passa a ser un aspecte de primer ordre ja que la forma en què imaginem i produïm un ciberespai per a ser usat, determinarà, en última instància, qui pot accedir, qui se’n pot beneficiar, qui l’aprofitarà, i fins a quin punt serà un espai d’inclusió o exclusió social, i generació de percepcions, positives o negatives, enfront de les realitats que es configuren en l’ecosistema físic vital.

En aquest context determinant del disseny, difícilment és qüestionable la seva importància com instrument amb capacitat de modificar les percepcions, i generar la positivitat. Un aspecte que es suma a la seva capacitat de dotar de valor i diferenciació als productes, ja que el disseny, conjuga, de manera harmònica, la bellesa de la forma i la riquesa de contingut mercès a la integració en els productes dels avenços científics i tecnològics.

Un aspecte cabdal per fugir de competir per cost, actuació que condueix a models productius de salaris baixos, i endinsar-se a competir per valor, la única via per garantir el progres econòmic i social de les societats.

Ara que l’economia és global, que la percepció de la realitat condiciona i determina actituds, ara que cal competir en mercats asimètrics, el disseny, conjuntament amb el progres científic i tecnològic, esdevé clau de progrés. Catalunya és coneguda per la seva capacitat creativa, per ser bressol de grans dissenyadors i acollidora d’iniciatives innovadores. Sens dubte, els dissenyadors i els centres de recerca e innovació, configuren una palanca per facilitar a les empreses la requerida transformació, que pot possibilitar que l’enorme esforç efectuat per incrementar les exportacions es consolidi, i pugui seguir incrementant, fugint de la competència amb productes de vaig valor, ja que en aquesta batalla de cost de ben segur que el resultat està escrit i no és precisament la de l’èxit.

Antoni Garrell i Guiu

24.02.2014

Article publicat a El Singular Digital