treball temporal

VERSIÓN EN CASTELLANO: al final del texto en Catalán 

S’apropa Nadal i les prediccions sobre consum i contractació, més treball, s’han fet presents. Sembla que hem retornat a mitjans de la dècada passada, quan el miratge d’una riquesa fonamentada en un endeutament exagerat, amb tipus d’interès reals negatius, empenyia el consum, destruïa les bases solides de generació de riquesa (industria) i  esperonava l’especulació (negocis).

La bona noticia és, sens dubte, que la campanya de Nadal, que ja s’ha iniciat aquests novembre, generarà força ocupació, gairebé uns 338 mil segons Randstad Researh, nous llocs de treball en àmbits com el comerç, restauració, transport o logística, en especial logística impulsada per l’increment de les ventes on line, que posen en evidencia el canvi d’hàbits del consumidor, un canvi arrelat en el natius digitals que dia rere dia van assumint protagonisme. Una nova realitat que obliga no sols a les empreses a digitalitzar-se sinó també i aquest aspecte és cabal, a transformar-se per dissenyar, fabricar, vendre i prestar serveis a aquests nous consumidors, natius digitals, que a més a més assumeixis l’importunaria de l’economia circular (convertint el residu en matèria primera)  i en escenaris d’economia col·laboraria basada en compartir.

Generació d’ocupació, és sens dubte una excel·lent noticia, i que els llocs de treball generats siguin quasi un 11,5% que els de la campanya nadalenca del 2015 evidencia la consolidació d’una tendència iniciada al 2012 (en aquests any és generaren 201 mil llocs de treball), Ara bé no hauríem d’oblidar que son llocs de treball de temporada, en altres paraules no són llocs estables, aquelles que permeten al treballadors efectuar plans de futur amb un cert grau d’antelació i amb la mirada posa a mig termini. Hom podria dir que s’apropa un Nadal amb més treball igual en quan precarietat.

Les dades relatives a la campanya de Nadal i els seus impactes, va coincidir amb la publicació el proppassat dia 18, per part del INE, del Índex de Preus del Treball (IPT), un nou índex que té per finalitat mesurar la variació del cost salarial pagat pels ocupadors, considerant que la composició del conjunt de llocs de treball existents coincideix amb la de l’any precedent. El nou indicador explicava una millora de la retribució dels contractes de treball temporals, en 2014 havia crescut un 4,4%, enfront del 0,3% dels contractes fitxes, ara bé el IPT en el període comprès entre el 2008 i el 2014 el preu hora de treball havia caigut un 0,7%, una disminució que sumada a la inflació d’aquests període, un 8,5%, la pèrdua del poder adquisitiu havia caigut un 9,2%. Una variació que no és homenegí ni quant a sectors econòmics ni posicions en l’organització o funcions assignades. Una evidencia de que una gran part de l’esforç per la crisi ha recaigut sobre els treballadors.

La campanya de nadal ja està aquí, tot apunta que serà una bona campanya en termes de transaccions econòmiques i creació de llocs de treball, però hauríem d’oblidar les dades de la OCDE relatives a  l’enorme desigualtat existent, que el salari mig entre  2007 y 2014 ha caigut un 22,2%, o que el salari dels més rics supera en 18 veces al del 10% dels més pobres i que el salari mínim es un dels més baixos de la UE.

Res permet negar que la recuperació econòmica a nivell macro a l’Estat és una realitat i que el creixement a Catalunya és molt superior al d’altres regions europees, però tampoc es pot negar que la recuperació no acaba d’arribar a la micró economia, a les famílies i que per assegura l’estat del benestar, més enllà de les bones campanyes nadalenques o estivals, esdevé imprescindible millorar notòriament els salaris, el que comporta vertebrar una model econòmic capaç de crear valor de forma sostinguda i competitiva al llarg dels temps.

 

Antoni Garrell i Guiu

21 de novembre de 2016 

VERSIÓN EN CASTELLANO

Campaña de Navidad, más trabajo igual precariedad

Se acerca Navidad y las predicciones sobre consumo y contratación se han hecho presentes. Parece que hayamos regresado a mediados de la década pasada, cuando era omnipresente el espejismo de una riqueza basada en un endeudamiento exagerado, con tipos de interés reales negativos, empujaba el consumo, destruía las bases sólidas de generación de riqueza (industria) y espoleaba la especulación (negocios).

La buena noticia es, sin duda, que la campaña de Navidad, que ya se ha iniciado este noviembre, generará empleo de forma significativa, casi unos 338 mil según Randstad Researh, nuevos puestos de trabajo en ámbitos como el comercio, restauración, transporte o logística en especial impulsada por el incremento de las ventas on line, un hecho que ponen en evidencia el cambio de hábitos del consumidor, un cambio arraigado en el nativos digitales que día tras día van asumiendo protagonismo. Una nueva realidad que obliga no sólo a las empresas a digitalizarse sino también, y este aspecto es importantísimo, a transformarse para diseñar, fabricar, vender y prestar servicios a estos nuevos consumidores que además asumen  la importancia de la economía circular (convirtiendo el residuo en materia prima) y en escenarios de economía colaboraría basada en compartir.

La generación de empleo es, sin duda, una excelente noticia y que los puestos de trabajo generados sean casi un 11,5% más que los de la campaña navideña de 2015 evidencia la consolidación de una tendencia iniciada en 2012 (en estos año es generaron 201 mil puestos de trabajo). Sin embargo no deberíamos olvidar que son puestos de trabajo de temporada, en otras palabras no son lugares estables, aquellos que permiten a los trabajadores efectuar planes de futuro con un cierto grado de antelación y con la mirada puesta a medio plazo. Se podría decir que se acerca una Navidad con más trabajo pero con igual precariedad.

Los datos relativos a la campaña de Navidad y sus impactos, coincidió con la publicación el pasado día 18, por parte del INE, del Índice de Precios del Trabajo (IPT), un nuevo índice que tiene por finalidad medir la variación del coste salarial pagado por los empleadores, considerando que la composición del conjunto de puestos de trabajo existentes coincide con la del año precedente. El nuevo indicador explicaba una mejora de la retribución de los contratos de trabajo temporales, en 2014 había crecido un 4,4%, frente al 0,3% de los contratos fichas, ahora bien, el IPT en el período comprendido entre el 2008 y el 2014 el precio hora de trabajo había caído un 0,7%, una disminución que sumada a la inflación de este periodo, un 8,5%, la pérdida del poder adquisitivo había sido de un -9,2%. Una variación que no es homogénea ni en cuanto a sectores económicos ni posiciones en la organización o funciones asignadas. Una evidencia de que una gran parte del esfuerzo por la crisis ha recaído sobre los trabajadores.

La campaña de navidad ya está aquí, todo apunta a que será una buena campaña en términos de transacciones económicas y creación de puestos de trabajo, pero no deberíamos olvidar los datos de la OCDE relativas a la enorme desigualdad existente, que el salario medio entre 2007 y 2014 ha caído un 22,2%, o que el salario de los más ricos supera en 18 veces al del 10% de los más pobres y que el salario mínimo es uno de los más bajos de la UE.

Nada permite negar que la recuperación económica a nivel macro en el Estado es una realidad y que el crecimiento en Cataluña es muy superior al de otras regiones europeas, pero tampoco se puede negar que la recuperación no acaba de llegar a la micro economía, a las familias y que por asegura el estado del bienestar, más allá de las buenas campañas navideñas o estivales, es imprescindible mejorar notoriamente los salarios, lo que conlleva vertebrar una modelo económico capaz de crear valor de forma sostenida y competitiva en el tiempo.

 

Antoni Garrell i Guiu

21 de noviembre de 2016