treballLa millora macroeconòmica es inqüestionable encara que la manca de treball es inquestionable. Les taxes d’atur segueixen altíssimes i el ritme de disminució extremadament lent, s’evidencia que sense alta capacitació no hi ha treball. Darrera d’aquests fet hi ha una raó bàsica: els avenços tècnics i científics, conjuntament amb la globalització obliguen ajustar els models productiu a redefinir el treball, una realitat que comporta la necessitat de:

  • Recolzar-se en el coneixement, de tal manera que aquest es converteix en motor de desenvolupament.
  • De disposar de la capacitat d’extreure productivitat de la tecnologia, tot recolzant-se amb ella per innovar.
  • Vertebrar serveis d’alt valor destinats a aportar coneixement i innovació arreu, tot considerant la progressiva interrelació humans-robots o amb estris intel·ligents i interactius.
  • Potenciar del treball a distancia i deslocalització, un fet que porta a la vegada una clara tendència a reduir la mobilitat obligada residència – llocs de treball, tot potenciant-se a la vegada amb el treball en xarxa, i avançant en la sostenibilitat i la conciliació vida laboral i familiar.
  • Articular capacitat de treball Multisectorial amb Professionals altament qualificats i compromesos en el si d’empreses que assumeixen el repte de la competitivitat, la innovació, la sostenibilidad i els aspecte relatius a la responsabilitat social de les empreses.
  • Escurçar el cicle de vida dels productes apropant la fabricació al consumidor final, i a la vegada una tendència a que els consumidors es convertiran en fabricants de part de la seva energia i dels béns que consumeixen, De consumidors a prosumidors
  • Introduir-se en la comunicació n:m en base a les xarxes socials que no entenen d’horaris, ni fronteres ni limitacions normatives locals

 

Un conjunt de característiques que comporten que es produeixi una clara transformació dels llocs de treball, disminuint aquells que comporten un baix ús de coneixements i avenços tècnics i científics, tot incrementant-se els que incorporen els coneixements i tecnologies més noves, tal com es certifica en les dades sobre evolució dels llocs de treball per Eurostat, que dia rera dia van certificant la predicció que recollit en l’informe de l’agencia europea “Center for Development of Vocational Training”, de desembre 2008 el qual, situant-se en l’horitzó 2020, explicava que el 31% dels llocs de treball requeriran de persones altament formades, 6 punts percentual més que en l’actualitat.

 

Antoni Garrell

8 de juliol de 2016