Trabajo del futuroS’apropa el 25 de febrer, amb ell s’iniciarà el MWC que versarà sobre “ connectivitat intel·ligent ”. Un congrés de referència mundial que comptarà amb la participació de més de 2.400 empreses procedents de més de 200 països. Per uns dies, Barcelona rebrà, des de la llunyania, l’atenta mirada de milions de persones i centenars de milers d’empreses, tot esdevenint capital mundial quant tecnologia.

 

La connectivitat intel·ligent, entesa com a simbiosis entre el 5G, la intel·ligència i el big data (juntament amb el internet de les coses, que permet avançar en el disseny i ús dels smart products), és una eina que impulsarà nous canvis radicals en la comunicació, per tant en la forma de treballar, produir i relacionar-nos en un futur que, per a molts, ja és present. Les xarxes 5G, amb una velocitat de 10Gbps i una latència inferior al  milisegon,  obren la porta de la híperconnectivitat o, el que és el mateix, a la telepresencia real. Moure serveis, en lloc de persones, esdevindrà realitat en aquelles àrees on el 5G estigui disponible, Si bé entre 2018 i el 2019 ja es començarà a desplegar a l’Estat, amb fase de probes i amb usuaris reals, caldrà esperar fins 2020, per que s’iniciï el desplegament, el qual podrà ser una realitat plena al 2020

 

Malauradament un present, que és la base de construcció del futur,  que manté grans escletxes entre  àrees geogràficament molt properes. Un  present, en el que la manca d’inversions en les indispensables infraestructures tecnològiques, comporta l’exclusió de persones quant a desenvolupament de futur. Aquets fet, es constata tant en el món rural com en la majoria de polígons industrials on la fibra òptica es la gran absent,  de seguir amb la tendència actual, la manca d’inversions en infraestructures tecnològiques, el desitjat reequilibri territorial esdevindrà una quimera i el requerit desenvolupament sostenible un somni irrealitzable.

 

La manca de connectivitat amb alta velocitat és una situació que caldria capgirar amb l’arribada del 5G. No és admissible l’exclusió del futur de zones del nostre país, la seva implantació hauria de permetre comunicar-se a totes les zones amb alta velocitat, atès que el 5G possibilitarà una nova forma de prestació de serveis que canviarà el nostre dia a dia atès que cada dispositiu mòbil, amb connexió 5G, disposarà d’un servei de banda ampla amb disponibilitat d’un 99,999% i baix consum d’energia. Un conjunt de característiques que permetran la connexió de tots amb tots (objectes i persones) a alta velocitat. Serveixi com a referència, per comprendre l’increment de velocitat, el que va explicar el Consumer Technology Association, indicant que amb el 5G es podrà descarregar una pel·lícula de 2 hores de durada en menys de 4 segons.

 

Entre els molts avenços que impulsarà el 5G destaca el internet de les coses (IOT). La seva alta velocitat i baixa latència permetrà que tot dispositiu connectat pugui estar dotat d’Intel·ligència Artificial (AI), mercès a poder enviar i rebre  gran quantitat de dades i utilitzar la capacitat de computació del núvol, és a dir  tot objecte podrà ser dissenyat i utilitzar-se com smart product, adquirint capacitat d’interacció autònoma o telecontrolada de forma eficient i eficaç. La telepresència immersiva serà un fet.

 

El 5G canviarà radicalment la nostra quotidianitat i, també, la forma de produir al facilitar que les maquines ‘parlin’ entre elles i amb els productes en procés de fabricació i, el que encara és més important, que es pugui estar al peu de la cadena productiva sense estar físicament en ella. La monitoritzar a distància serà un fet i la disminució dels desplaçaments diaris possible, inclòs per serveis tant complexes i crítics com els associats als serveis hospitalaris. Precisament aquest és un fet que quedarà evidenciat en el quiròfan Optimus, de l’Hospital Clínic, el qual, dotat amb connectivitat 5G, acollirà una tele-intervenció quirúrgica complexa, coincidint amb el MWC.

 

Estem a l’albada d’un nou pas, molt important, en la connectivitat global. Esdevé per tan imprescindible desplegar-la en plenitud, sense exclusions, implementant les infraestructures requerides. Un desplegament que no pot oblidar aquelles àrees que els operadors oblidaran, inicialment, per manca de rendibilitat de la inversió. Les Administracions cal que assumeixen la seva responsabilitat i entenguin que en les zones sense connectivitat de banda ampla, les autopistes del segle XXI, el progres i futur dels seus habitants esdevé impossible. Connectivitat de ampla banda i baixa latència, 5G, en tot el país ha d’esser un objectiu indefugible, no entendreu és seguir ancorats en un passat que ha mort o negar la requerida igualtat d’oportunitats.

 

Antoni Garrell i Guiu

18 de febrer de 2019

 

Publicar a Viaempresa el 20 de febrer de 2019